[Żródła do historii Polski XIX-XX w.]


Przypisy - biografie


Mołotow Wiaczesław M. (właśc. Skriabin)

działacz bolszewicki, członek kierowniczych gremiów WKP(b) i KPZS, minister spraw zagranicznych, premier ZSSR
(1890-1986)

Bliski współpracownik Stalina. Od 1930 r. przewodniczący Rady Komisarzy Ludowych ZSRR (premier), od maja 1939 r., po dymisji Litwinowa, jednocześnie komisarz spraw zagranicznych; był sygnatariuszem paktu z hitlerowskimi Niemcami z 23 sierpnia 1939 r. i układu przyjaźni z 28 września 1939 r. Współodpowiedzialny za zbrodnie ludobójstwa w ZSSR, w tym za wymordowanie tysięcy oficerów WP i policjantów, oraz eksterminację ludności polskiej na obszarach ziem wschodnich anektowanych pzez ZSSR. Od maja 1941 r. I zastępca przewodniczącego Rady Komisarzy Ludowych (J. W. Stalina) i kierownik polityki zagranicznej.. W 1949 r. popadł w niełaskę dyktatora i został przejściowo pozbawiony kierowniczych funkcji (do 1953). Po śmierci Stalina początkowo nadal jeden z głównych działaczy sowieckich, jednak jako przeciwnik polityki Chruszczowa w 1957 r. zwolniony z kierowniczych stanowisk i mianowany ambasadorem w Mongolii, a w 1960 r. przedstawicielem ZSRR w Międzynarodowej Agencji Atomistyki w Wiedniu.